Christiansborg

Landspolitik

Min drøm er at blive valgt til Folketinget for derved at kunne arbejde målrettet for et friere, rigere og fremtidssikret Danmark. Et Danmark, hvor valgfrihed er i højsædet, hvor vækst og grøn omstilling går hånd i hånd, og hvor mennesket altid sættes før systemet.

Især vil jeg gerne arbejde for følgende:

  • Mere frihed og flere muligheder.
  • Et sundhedsvæsen, der sætter dig først.
  • Forbedring af erhvervsvenligheden.
  • Styrkelse af udsatte borgeres retssikkerhed.
  • Ansvarlig grøn omstilling.
  • Afbureaukratisering og regelstop.
  • Fokus på decentralisering og vækst i Guldkantsdanmark.
  • Opprioritering af psykiatrien og danskernes mentale sundhed.
  • Et styrket og fremtidssikret forsvar.

Mere frihed og flere muligheder

Som liberal hylder jeg individets rettigheder og tror på, at det enkelte menneske er den bedste til at vælge egen vej. Jeg tror på, at mennesket skal sættes før systemet, og at vi skal modarbejde årtiers socialistisk kassetænkning.

Jeg vil arbejde på at give den offentlige sektor mere frihed til at vurdere, hvordan de bedst leverer velfærdsydelser til borgere. Væk med minuttyranni, unødvendige dokumentationskrav og kontroller, så der frigives flere varme hænder til borgerne.

Vi skal sikre størst mulig selvbestemmelse for borgere i Danmark. Staten skal ikke have patent på sociale ydelser, og ved sund konkurrence mellem offentlige og private tilbud sikrer vi de bedst mulige løsninger for borgerne.

Jeg vil arbejde for at sikre endnu bedre vilkår for udbydere af private velfærdsydelser; hvad enten der er tale om ældrepleje, privatskoler eller private daginstitutioner. Private tilbud skal have lige så gode vilkår og muligheder som offentlige udbydere, og det kræver målrettede politiske indsatser, der gør op med årtiers favorisering af det offentlige system.

Et sundhedvæsen, der sætter dig først

Jeg vil arbejde for et sundhedssystem, hvor du som patient sættes i centrum, og hvor det skal være let og overskueligt at være patient i det danske sundhedsvæsen. Samtidig skal patientrettigheder blandt andet sikre, at du altid kan vælge behandling på et privathospital, hvis det offentlige ikke kan levere. 

Alt for mange borgere, særligt i Guldkantsdanmark, har ikke adgang til egen læge. Det skal vi sikre ved blandt andet at uddanne flere praktiserende læger samt tilbyde attraktive faglige fællesskaber i moderne sundhedshuse.

 

Forbedring af erhvervsvenligheden

Vi skal skabe verdens bedste erhvervsklima i Danmark. Vores velfærdssamfund er afhængigt af et attraktivt erhvervsklima, og som følge af den globale konkurrence er det vigtigere end nogensinde at sikre attraktive betingelser for erhvervsdrivende og iværksættere.

Den offentlige sektor er livsnødvendig i et velfungerende velfærdssamfund – fordi den sikrer børnepasning, uddannelse, sundhedsbehandling osv.  Men den genererer jo ikke i sig selv vækst – men er tværtimod afhængig af den indkomst, der kommer fra det private erhvervsliv og fra alle de mennesker, der tjener deres løn i det private erhvervsliv. Uden erhvervslivet – intet velfærdssamfund. Så enkelt kan det siges.

Det er gunstigt at starte virksomhed i Danmark, men desværre ser vi en tendens til at virksomheder rykker til udlandet, når de når en vis størrelse. Årsagerne hertil er mange; herunder navnlig det høje skattetryk og den uoverskuelige regeljungle. Men det er noget, vi må og skal ændre på, hvis vi også i fremtiden skal have økonomisk formåen til at opretholde et af verdens bedste velfærdssamfund.

I min optik er nøglen til at sikre vores velfærd, at vi hele tiden arbejder på at forbedre vilkårene for erhvervsdrivende i Danmark. Vi skal sikre et fornuftigt skatte- og afgiftsniveau, gøre det lettere at overskue regeljunglen, mindske bureaukratiet – og i det hele taget arbejde på at gøre Danmark til verdens bedste land at være erhvervsdrivende i.

Styrkelse af udsatte borgeres retssikkerhed

Trods vi opfatter Danmark som et velfungerende retssamfund, er adgangen til en retfærdig behandling ikke lige god for alle borgere. Derfor skal vi genoprette retssikkerheden i de kommunale forvaltninger.

Vi skal øge kommunernes incitamenter til at ansætte borgerrådgivere, der som uafhængige kommunale ombudsmænd kan være med til at højne retssikkerheden i de kommunale forvaltninger.

Procenten af afgørelser på især børnehandicapområdet, der enten omgøres eller hjemsendes, er på især børnehandicapområdet tårnhøjt. Ikke sjældent nærmer omgørelsesprocenten sig de halvtreds, hvilket er uacceptabelt og uanstændigt i et velfærdssamfund som Danmark.

Vi må og skal sikre at alle borgere mødes med respekt, medmenneskelighed og ordentlighed – og vi skal huske på, at det både menneskeligt og samfundsøkonomisk giver enormt god mening at investere i mennesker.

Ansvarlig grøn omstilling

Vi skal udvise ansvarlighed og arbejde målrettet på klima- og miljøforbedringer. Den grønne omstilling skal være økonomisk bæredygtig, så det ikke bliver dyrere at være dansker og så vi modvirker at virksomheder flytter ud af landet.

Det private erhvervsliv skal være den primære motor i den grønne omstilling. Det offentliges opgave skal primært være at skabe optimale rammer for vækst og udvikling i den grønne retning. Herudover skal innovationen ske i tæt samarbejde med Danmarks mange uddannelsesinstitutioner, så vi får udnyttet den værdifulde viden og erfaring, forskere og studerende landet over kan bidrage med.

Afbureaukratisering og regelstop

Vi skal afregulere og afbureaukratisere. Mængden af regler og krav har været støt stigende i årtier, og resultatet er, at mange retsområder nu selv for jurister er svært tilgængelige. Det skader tilliden til de offentlige myndigheder og mindsker retssikkerheden for navnlig samfundets svageste borgere. Det kan vi ikke acceptere og udviklingen må vendes.

Der må gøres op med mange års tiltagende  bureaukratisering af det offentlige system. For den øgede mængde regler, kontroller og overflødige processer er unødigt pseudoarbejde, som ikke tilfører samfundet nogen værdi og skaber stadigt flere kolde hænder. Arbejdet med at afbureaukratisere og afregulere er på ingen måde let og kræver omfattende og vedholdende indsatser. Men det er afgørende at tage fat på, hvis vi også i fremtiden skal have råd til den grad af velfærd, som vi har i dag.

Fokus på decentralisering og vækst i Guldkantsdanmark

Vi skal gøre op med årtiers centralisering og arbejde for et mere balanceret Danmark, hvor der sikres udvikling og vækst i alle dele af Danmark. Det skal være attraktivt at bo i både storbyer og landdistrikter, og der skal sikres en langt større synergi og mobilitet mellem land og by.

En vigtig nøgle til bevarelse af levende landdistrikter er sikring af de bedst tænkelige uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Alle skal have lige muligheder for at realisere deres drømme om uddannelse og job.

Opprioritering af psykiatrien og danskernes mentale sundhed

Vi skal tage problemerne med danskernes mentale sundhed langt mere alvorligt. Det er god ræson både menneskeligt og samfundsøkonomisk at investere i mental sundhed hos både børn, unge og voksne.

Danske børn og unge har i stigende grad et forvrænget syn på kroppen, og trangen til perfektionisme bliver stadigt mere udbredt. Det resulterer i usikkerhed og en nagende følelse af ikke at være god nok.

Vi må erkende, at der er brug for massive indsatser, ikke mindst forebyggende indsatser overfor vores børn og unge mennesker. Undersøgelser har vist, at et skræmmende højt antal unge lider af ensomhed, selvskade og udviser tegn på spiseforstyrrelser. Forbedringer kræver massive indsatser, som gennem dialog, oplysning og åbenhed skal styrke ikke bare børn og unges, men alle danskeres mentale helbred.

Et styrket og fremtidssikret forsvar

Nutidens og fremtidens trusler er hybride og kræver ny teknologi og øget prioritering af et digitalt forsvar. Men det traditionelle forsvar skal ligeledes opprioriteres – som også aftalt i “Det nationale kompromis” – så vi fortsat er i stand til at yde vores andel som krigsførende nation i en verden, der fortsat plages af krigsforbrydelser og spændinger mellem magtfulde stater.

Ruslands invasion af Ukraine har mindet os om, at vi aldrig må tage fred og frihed for givet og har gjort det bydende nødvendigt, at vi investerer i at kunne beskytte os selv samt tage del i forsvaret af den frie verden.

Forsvarsarbejdet skal naturligvis ske i tæt samarbejde med både EU og NATO. For vi er en lille nation, der er dybt afhængig af stærke og effektive forsvarsalliancer. 

Visioner for Guldborgsund

Jeg vil have mere frihed, bedre erhvervsvenlighed og mere retssikkerhed til Guldborgsunds borgere.