Visioner for Guldborgsund Kommune

Jeg er medlem af byrådet i Guldborgsund Kommune, fordi jeg brænder for
politik – og utrolig gerne vil være med til at gøre en positiv og liberal forskel for vores
kommune.

Min vision er overordnet set at kæmpe for at få gennemført mest mulig liberal politik, som hviler på frihed, ansvar, ordentlighed og sund fornuft.

Mere specifikt har jeg følgende mærkesager:

En bedre og mere serviceorienteret erhvervspolitik

Det private erhvervsliv er vækstmotor for hele Guldborgsund Kommune.
Arbejdspladser sikrer befolkningstilvækst, vækst og indtægter til kommunen, der kan
bruges på kommunal velfærd. Af samme grund vil jeg arbejde for at sætte
erhvervslivet højt på dagsordenen, så vi sikrer de bedste betingelser for både
nuværende og kommende erhvervsdrivende.

Guldborgsund Kommune har potentiale til at blive en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. Det kræver dog, at vi prioriterer erhvervslivet højt og til enhver tid har fokus på at højne serviceniveauet i den kommunale forvaltning.

Vi skal som kommune blive endnu bedre til at tiltrække og fastholde virksomheder og selvstændige. Vi er rigtig godt på vej med Business Lolland-Falster, men i forvaltningen er der stadig plads til forbedringer, fx i behandlingen af byggesager, planlovssager, sager om tilladelser osv.

Generelt vil jeg også arbejde for at øge fokus på, at forvaltningen er til for borgerne og for virksomhederne – ikke omvendt. Den kommunale forvaltningen skal være et hurtigt og fleksibelt serviceorgan, der skal tage sit udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Forbedring af retssikkerheden i Guldborgsunds forvaltning

Vi har i forskellige dele af forvaltningen set alt for mange eksempler på, hvad man
med rette kan kalde møgsager, hvor forvaltningen enten har forvaltet på kant med
eller direkte i strid med loven. Det må og skal der rettes op på, så vi kan få genskabt
tilliden til det kommunale system.

Særligt på social- og handicapområdet, herunder navnlig området for børn og unge,
halter det gevaldigt med at sikre retssikkerheden i kommunen. Vi har haft adskillige
uacceptable sager, senest instrukssagen fra Center for familie og forebyggelse, hvor
en chef udsendte en ulovlig instruks om besparelser i sager om udsatte børn. Det må
og skal vi gøre op med, så vi får anstændigheden og ordentligheden tilbage. Alle har
krav på retssikkerhed – og dem, som er særligt udsatte skal vi passe ekstra godt på.

Og rod i sagsbehandlingen er generelt uacceptabelt, men når det også går ud over
udsatte borgere, så er det virkelig noget, der får mig op af stolen. Jeg har selv en søn
med både autisme, ADHD og tourette, så jeg ved, hvad jeg taler om, når jeg siger, at
den behandling, man som borger modtager i kommunale forvaltninger, desværre ikke
altid er et velfærdssamfund værdigt. Det vil jeg rigtig gerne – både som mor, jurist og ikke mindst politiker – være med til at ændre på.

Konkret skal det politiske fokus på områderne højnes, så der på politisk niveau rent
faktisk tages ansvar for at sikre forbedringer. Derudover vil jeg arbejde på at skabe en
tradition for dialogmøder, hvor berørte familier kan mødes med forvaltningen i
øjenhøjde, så der ved debat  kan udveksles erfaringer, ideer og tanker
om forbedringer på de respektive områder.

Mere frihed og ikke mindst valgfrihed for Guldborgsunds borgere

For Guldborgsund kommune er desværre ikke særlig imødekommende overfor
private aktører. Kommunale tilbud forfordeles, og informationen til borgerne om private tilbud er sparsom. 

Jeg vil arbejde for en langt større åbenhed og
understøttelse af private aktører og det frie valg – uanset om det gælder privatskoler,
private daginstitutioner, friplejehjem, madordninger eller noget helt femte. For det offentlige systems fornemste opgave er ikke at tilgodese egne behov, men
borgernes behov. 

Ro om borgernes økonomi

Det må ikke blive dyrere at være borger i Guldborgsund Kommune. Derfor vil jeg
arbejde målrettet for at priser for børnepasning, ældrepleje mv. skal holdes i ro, så der for kommunens borgere er tryghed og forudsigelighed omkring de offentlige
udgifter.

Det offentlige system er allerede uhyre bekosteligt, og
forbedringer i den offentlige service skal ikke opnås ved at bruge flere penge, men
ved at skabe nye, effektive og innovative løsninger, der minimerer omkostninger og
bureukrati.

En ansvarlig grøn omstilling

Den grønne omstilling skal prioriteres højt, da vi har en pligt til at sikre et grønt og
klimavenligt Danmark for vores børn og børnebørn. Men omstillingen skal ske på en
ansvarlig måde, der i stedet for at afvikle og begrænse, skal udvikle dansk erhvervsliv
og skaber flere grønne arbejdspladser.

Fokus skal ikke være på tvang, men på at skabe positive incitamenter for borgere og virksomheder til at foretage ansvarlige grønne valg.

Kommunalt skal vi arbejde på klimasikring af Guldborgsund, og på at gennemføre klimaforbedringer i de offentligt ejede bygninger. Endelig skal der ved alle kommunale indkøb, byggeprojekter og lignende indtænkes grønne løsninger, som i videst udstrækning bør udarbejdes i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

 

Folketingskandidatur

Min drøm er at blive valgt til Folketinget for derved at kunne arbejde målrettet for et friere, rigere og fremtidssikret Danmark.

Folketingskandidatur

Min drøm er at blive valgt til Folketinget for derved at kunne arbejde målrettet for et friere, rigere og fremtidssikret Danmark.